Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune 2016

 

Regulativ

§ 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.
§ 2 VANDVÆRKETS STYRELSE.
§ 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.
§ 4 FORSYNINGSLEDNINGER.
§ 5 STIKLEDNINGER.
§ 6 VANDINSTALLATIONER OG JORDLEDNINGER.
§ 7 VANDMÅLERE
§ 8 BIMÅLER.
§ 9 KONTROL MED OG AF VANDMÅLERE.
§ 10 ANSØGNING OG GODKENDELSE.
§ 11 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING.
§ 12 VANDSPILD
§ 13 BRUG AF VAND FRA BRANDHANER.
§ 14 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT.
§ 15 BETALING FOR VANDFORBRUGET.
§ 16 TAKSTER OG AFGIFTER.
§ 17 VANDAFLEDNINGSBIDRAG.
§ 18 BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG m.v.
§ 19 STRAFFEBESTEMMELSER.
§ 20 IKRAFTTRÆDELSE.

§ 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.
§ 1 stk. 1. Dette regulativ er udfærdiget af Svinninge kommune for Svinninge vandværk, Gislinge vandværk, Kundby vandværk, Hjembæk vandværk og Godthåb-Stokkebjerg vandværk efter forudgående forhandling, og i medfør af § 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning mv. som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 (Vandforsyningsloven). Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen Svinninge kommune den *.
§ 1 stk. 2. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i Vandforsyningslovens § 53 stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger mv., samt bidrag til stikledning såfremt dette fremgår af vandværkets takstblad. Driftsbidrag kan bestå af fast afgift, målerafgift og afgift pr. m3 leveret vand. Takster samt øvrige i regulativet anførte afgifter fremgår af vandværkets takstblad.
§ 1 stk. 3. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.
§ 1 stk. 4. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre er fastsat i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, Bygningsreglementet (p.t. fra 1982), Bygningsreglement for småhuse fra 1985, samt Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439, for tiden 2. udgave af maj 1989.
§ 1 stk. 5. Bestemmelserne om vandafledningsbidrag har hjemmel i de til enhver tid gældende regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning i kommunen, jvf. Miljøministerens lovbekendtgørelser. 644 af 21. juli 1992 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
§ 1 stk. 6. Ved ejer forstås i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder o.l. angiver betegnelsen dog ejerne af de enkelte ejerlejligheder o.l.
Såfremt der for en ejendom med ejerlejligheder o.l. er en bestemmelse om at ejerforeningen hæfter for ejendommens forpligtelser, anses ejerforeningen som ejer efter regulativets bestemmelser.
Betegnelsen “bruger” omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, hvis ejerforeningen efter det foranstående betragtes som ejer, samt beboeren af en tjenestebolig.
§ 1 stk. 7. Intern fordeling af udgifter vedrørende vandforbrug mellem ejer og bruger, er vandværket uvedkommende.
§ 1 stk. 8. Ved vandværkets hovedanlæg forstås: Indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, trykforøgeranlæg, beholderanlæg mv. samt hovedledningsanlæg til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Ved vandværkets forsyningsledninger forstås: rørsystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem de tilsluttede stikledninger.
Ved vandværkets stikledning forstås normalt ledningen fra forsyningsledningen til skel, eller til og med stophanen såfremt den er placeret op til 1 m indenfor skel.
Ved en jordledning forstås stikledningens forlængelse fra skel eller fra stophanen, til bebyggelsen, samt øvrige nedgravede ledninger på ejendommen.
Ved en vandinstallation forstås jordledningen samt den del af et vandledningsnet der er beliggende i bygninger.
Leveringsgrænsen er normalt ved skel. Hvis forsyningsledningen er placeret i privat areal, er leveringsgrænsen ved ejendommens stophane.

§ 2. VANDVÆRKETS STYRELSE.
§ 2 stk. 1. Vandværket drives af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
§ 2 stk. 2. Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet, dog med de undtagelser om levering på kundevilkår mv., som måtte fremgå af vandværkets vedtægt.
Vandværket kan fritage for medlemsskab, og ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.
Vandværkets takster skal godkendes af kommunen, jvf. § 16.
Om vandværkets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægt.

§ 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.
§ 3 stk. 1. Enhver grundejer i vandværkets forsyningsområde, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der er ført forbi eller ind over ejendommen, har ret til at få vand indlagt til almindeligt husholdningsbrug, almindelig landbrug (dog ikke til markvanding), anden erhvervsvirksomhed som benytter vand i mindre omfang, samt til benyttelse ved brandslukning, mod betaling af de i takstbladet fastsatte afgifter og på de vilkår, som er fastsat i dette regulativ m.v.
§ 3 stk. 2. Vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg og overrislingsanlæg kan kun forventes leveret i den udstrækning, som ydeevnen af vandværkets anlæg tillader.
Kræver et sådant forbrug en forøgelse af vandværksanlæggets ydeevne, træffer vandværket bestemmelse om og på vilkår forsyningen kan etableres, herunder om betaling af et særligt engangsbidrag.
§ 3 stk. 3. Etablering af vandindlæg fra vandværket, som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen, på særlige vilkår.
§ 3 stk. 4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres, eksempelvis ved om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
Ejeren er forpligtet til at give vandværket meddelelse om sådanne ændringer.
§ 3 stk. 5. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighedeme i en ejendom ændres til ejerlejligheder.
§ 3 stk. 6. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægt.
§ 3 stk. 7. Ejeren skal underrette eventuelle brugere af sin ejendom om deres forpligtelser efter dette regulativs bestemmelser.
§ 4 FORSYNINGSLEDNINGER.
§ 4 stk. 1. Vandværket bestemmer hvor og hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jvf. dog vandforsyningslovens §§ 14a, 29 og 45-48.
§ 4 stk. 2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg, og til forsyningsledningsnettet efter satserne i vandværkets takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvadenten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.
For ejendomme, der ligger udenfor det eksisterende forsyningsområde, men indenfor det fastlagte forsyningsområde, fastsættes anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde. Takster godkendes i henhold til § 16.
Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af § 3 stk. 4.
Når en bygherre eller et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledning anlagt, kan vandværket forlange at bygherren eller udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for den eller de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen e.l.. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningen er anlagt.
§ 4 stk. 4. Hvis vandværket anlægger en forsyningsledning udenfor det eksisterende forsyningsområde, kan udgifterne hertil forlanges betalt af de ejere, der herved opnår tilslutningsmulighed. Ønske om pålæg af passagebidrag behandles efter bestemmelserne i Vandforsyningslovens § 53 stk. 2.
§ 4 stk. 5. Brandhaner tilsluttet forsyningsledninger anbringes efter brandmyndighedens anvisning. Kommunen afholder udgifter til anlæg og vedligeholdelse af brandhaner med tilhørende ledninger, såfremt følgende betingelser er til stede:
– Placering i offentlig vejareal, som defineret i § 1 i lovbekendtgørelse nr. 430 af 31. maj 1991 om offentlige veje.
– Placering i privat fællesvejareal, som defineret i §§2, 14, 23, og 24 i lovbekendtgørelse nr. 431 af31. maj 1991 om private fællesveje.
Supplerende brandhaner, som funktionelt knytter sig til en virksomhed, institution, et boligselskab eller lignende, anlægges, betales og vedligeholdes af ejeren.
Kommunen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med større dimension end ellers nødvendigt; merudgifterne herved betales af kommunen.
§ 4 stk. 6. Uanset ejerens betaling for eller til forsyningsledninger, ejes og vedligeholdes disse af vandværket, der tillige har den fulde dispositionsret over dem.
§ 4 stk. 7. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der tinglyses på den berørte ejendom.
§ 5 STIKLEDNINGER.
§ 5 stk. 1. Stikledninger anlægges af og tilhører vandværket.
§ 5 stk. 2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til Vandværket, skal ejendommens ejer betale udgiften eller bidrag til stikledningen til hans ejendom, efter satserne og vilkårene i vandværkets takstblad.
Når en bygherre eller et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme der fremkommer ved udstykningen e.l. kan vandværket forlange at bygherren eller udstykningsforetagendet betaler udgiften eller bidrag til stikledningen jvf. ovenfor anført. Vandværket kan forlange at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart stikledningerne er anlagt.
§ 5 stk. 3. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt een stikledning til hver ejendom. Vandværket bestemmer, efter drøftelse med ejeren hvor stikledningen skal indføres på grunden.
I særlige tilfælde kan vandværket tillade at forsyning til to eller flere ejendomme sker gennem fælles stikledning. Vilkårene herfor, samt bestemmelse om ledningens fortsatte beståen og om vedligeholdelsespligten, fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket, og som tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning, og på deres bekostning.
§ 5 stk. 4. Vandværket kan forlange en stikledning omlagt, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må omlægningen betales af ejeren. Det samme gælder hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
Vandværket kan forlange en stikledning omlagt til en større dimension, såfremt der sker ændringer i forbruget. En sådan omlægning skal bekostes af ejeren.
I øvrigt vedligeholdes stikledningen af vandværket.
Omlægning af stikledningen, alene som følge af forsyningsledningens omlægning, bekostes af vandværket.
§ 5 stk. 5. Ejendommenes ejere skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.
Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.
§ 5 stk. 6. Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen, for ejendommens ejers regning.
Såfremt en stikledning ikke mere benyttes, er ejeren forpligtet til at oplyse vandværket herom.
§ 6 VANDINSTALLATIONER OG JORDLEDNINGER.
§ 6 stk. 1. Vandinstallationer og jordledninger på ejendommen udføres ved ejerens foranstaltning, ligesom ejeren betaler etableringsudgifteme og vedligeholdelsesudgifteme herved.
§ 6 stk. 2. Alt arbejde ved Vandinstallationer, herunder jordledning (på privat grund), skal udføres af autoriserede vandmestre, eller forestås udført af vandværket, og skal overholde gældende forskrifter og normer. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse, færdigmeldes til vandværket.
§ 6 stk. 3. Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Byggestyrelsen (VA-godkendelse).
§ 6 stk. 4. Finder vandværket at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan det forlanges at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallation efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.
§ 6 stk. 5. Ved ombygning af en ejendom, eller ændring/tilføjel ser til en bestående installation, kan vandværket forlange at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, nar det skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.
§ 6 stk. 6. Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en god og forsvarlig måde, således at der ikke er fare for forurening afvandet, findes utætheder eller på anden måde voldes ulempe.
Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for at installationerne snarest gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Udgifterne herved afholdes af ejeren. Arbejderne skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har eller får betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket om forholdet.
Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, bl.a. til sikring afvandet mod forurening. sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god og forsvarlig stand, og må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.
Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange installationer i ubenyttede rum eller bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.
§ 6 stk. 7. Installationer som ikke er anbragt frostfrit, eller på anden måde ikke er frostsikret, skal være forsynet med tømningsmuligheder og holdes tømte i frostperioder.
§ 6 stk. 8. Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunen – efter indstilling fra vandværket – lade arbejdet udføre på hans bekostning.
§ 6 stk. 9. For boligselskaber, institutioner m.v. hvor private brandhaner er tilsluttet jordledningen, betales anlæg og vedligeholdelse af ejendommens ejer.
§ 6 stk. 10. Brandhaners og ventilers model og type skal være godkendt af brandmyndigheden. Der skal monteres ventil foran brandhanen, som regel ved afgreningen frajordledningen.
§ 7 VANDMÅLERE
§ 7 stk. 1. Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der kan normalt kun forventes anbragt een vandmåler i hver ejendom.
§ 7 stk. 2. Afsætning til vandmåleren skal udføres af en autoriseret vandmester, på et af vandværket godkendt sted. Udgiften tilmålerafsætningen afholdes af ejeren.
§ 7 stk. 3. Vandmåleren anskaffes, anbringes og vedligeholdes ved vandværkets foranstaltning.
Vandmåleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse og den skal være anbragt på et frostfrit sted. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel, og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.
Hvis der udføres bygnings- eller indretningsmæssige forandringer, som vanskeliggør aflæsning eller udskiftning af vandmåleren, kan vandværket forlange forholdet ændret og/eller vandmåleren flyttet for ejerens regning.
§ 7 stk. 4. Vandmålerens størrelse, type og placering bestemmes af vandværket bl.a. ud fra de oplysninger som ejeren har givet om omfanget af installationen m.v..
§ 7 stk. 5. Hvis en vandmåler i en eksisterende installation ikke passer til forbruget, kan vandværket kræve målerinstallationen ombygget for ejerens regning.
§ 7 stk. 6. Vandmålere vedligeholdes ved vandværkets foranstaltning, og for dennes regning. Vandmålere vil normalt blive udskiftet med 8 års interval.
Ejeren er erstatningspligtig overfor vandværket i alle tilfælde, hvor vandmåleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser som skyldes slid og ælde.
Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af vandmåleren.
Ejeren må tåle de ulemper der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved vandmålerens udskiftning.
§ 7 stk. 7. De plomber der er anbragt på og ved vandmåleren ved vandværkets eller målerfabrikantens foranstaltning, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende og vandmåleren i den anledning nedtages, efterses og/eller istandsættes, skal udgifterne herved betales af ejeren.
Hvis en plombe brydes, eller der konstateres anden form for misbrug, kan det medføre efterregulering af vandforbruget.
§ 7 stk. 8. Opdager ejeren, at vandmåleren er gået i stå, eller at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal ejeren snarest give vandværket meddelelse herom. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen vandmåler, men anmeldelse herom skal straks ske til vandværket.
§ 7 stk. 9. Vandmålerbrønde skal ved ejerens foranstaltning holdes rene, tørre og tømte for vand.
Vandmålerbrønde skal i øvrigt udføres efter vandværkets anvisning.
§ 7 stk. 10. Hvor der undtagelsesvis opsættes en vandmåler, som f.eks. har betydning for afregning af vandafledningsafgift, skal vandmålerens størrelse, type og placering godkendes af vandværket. Sådanne vandmålere kan lejes af vandværket, mod betaling af afgift, der fremgår af takstbladet.
§ 7 stk. 11. Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan kommunen – efter indstilling fra vandværket – lade arbejdet udføre for hans bekostning.

§ 8 BIMÅLER.
§ 8 stk. 1. Vandværket kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsbidrag er af betydning at kunne måle dele af virksomhedens vandforbrug. Vandværket træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.
§ 8 stk. 2. Vandværket kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.
§ 8 stk. 3. Bimålere kan udlejes af vandværket, jvf. § 7 stk. 10, i det omfang vandværket råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.
Bestemmelserne i § 7 stk. 4 til og med § 7 stk. 10, finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimåleres anbringelse, størrelse, type og vedligeholdelse.
§ 9 KONTROL MED OG AF VANDMÅLERE.
§ 9 stk. 1. Hvis en vandmåler kommer i uorden, vil forbruget for det tidsrum hvori vandværket antager at vandmåleren har været i uorden, blive beregnet efter vandværkets skøn, som bl.a. udøves på grundlag af tidligere forbrug.
§ 9 stk. 2. Ejeren af en ejendom kan ved skriftlig henvendelse til vandværket, forlange at fa den til ejendommen opsatte vandmåler kontrolprøvet.
Vandmåleren prøves ved vandværkets foranstaltning. Vandmåleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og de samlede prøveudgifter afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveudgifterne af vandværket, og der foretages regulering af forbruget efter reglen i § 9 stk. 1.
§ 9 stk. 3. Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i § 9 stk. 2, at en vandmåler er kommet i uorden, eller der er foretaget indgreb som kan have medført ukorrekt måling af vandforbruget, fastsætter vandværket forbruget ud fra et skøn over dels det tidsrum, hvor fejlen eller indgrebet antages at have foreligget, og dels over fejlvisningens størrelse.
§ 9 stk. 4. Ovenstående § 9 stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning overfor det offentlige.
§ 9 stk. 5. Ved udskiftning af vandmålere opbevares den nedtagne vandmåler i 1 år. De nedtagne vandmålere kontrolprøves kun på ejerens anmodning, eller efter vandværkets bestemmelse.
§ 10 ANSØGNING OG GODKENDELSE.
§ 10 stk. 1. Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandværkets tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives til vandværket enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter, eller på vandværkets særlige blanket. Ansøgningen skal indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, ligesom fornødent projektmateriale skal være vedlagt.
§ 11 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING.
§ 11 stk. 1. Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindstetryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
Såfremt højere tryk er nødvendigt, kan ejeren henvises til for egen regning at installere trykforøgeranlæg, der så drives og vedligeholdes af ejeren.
Er lavere tryk nødvendigt, kan ejeren henvises til for egen regning at installere trykredutionsventil, der ligeledes drives og vedligeholdes af ejeren.
§ 11 stk. 2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejeren eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.
§ 11 stk. 3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, herunder misfarvning afvandet, der måtte opstå ved svigtende levering, som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure, eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning afledninger m.v..
§ 11 stk. 4. Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når man finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af have i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

§ 12 VANDSPILD
§ 12 stk. 1. Vandet fra vandværket må, bortset fra brand- eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at finde sted fra de tilladte installationer. Spild afvand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, springvand, svømmebassiner eller lignende, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.
§ 12 stk. 2. Såfremt vandspild foregår fra jordledning eller installation uden vandmåler, kan forbruget forlanges betalt af ejeren, ud over den almindelige vandafgift. Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn, eventuelt efter forhandling med ejeren.
§12 stk. 3. For vandtab, der er registreret af en korrekt installeret vandmåler, skal forbruget som hovedregel, betales af forbrugeren.
I en periode på 2 år efter installation af vandmåleren, kan der hvis vandtabet er forårsaget afbrud eller tæring på skjulte installationer – ske en reduktion i vandafgiften for det merforbrug, der ligger 2 gange over det årlige vandforbrug, fastsat ud fra et normalforbrug på 170 m3/husstand/år.
Der kan ikke ske reduktion af vandafgift for et merforbrug, som ovenfor anført, der ligger under 100 m3 pr. år.
Der kan ikke ske reduktion af vandafgift for vandspild forårsaget af dårlig vedligeholdt installationer, løbende haner eller utætte ventiler m.v.
Ejeren skal indgive skriftlig anmodning til vandværket om fritagelse for betaling af vandafgift, omfattet af det ovenfor anførte, bilagt dokumentation for at vandtabet er forårsaget af brud eller tæring på skjulte installationer.
Den reducerede vandafgift skal som minimum dække produktionsprisen og statsafgiften for vandforbruget.
§ 13 BRUG AF VAND FRA BRANDHANER.
§ 13 stk. 1. Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruges vand fra brandhaner.

§ 14 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT.
§ 14 stk. 1. For at kunne aflæse eller udskifte vandmåleren, kontrollere forbruget eller efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandværkets repræsentanter – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
§ 14 stk. 2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

§ 15 BETALING FOR VANDFORBRUGET.
§ 15 stk. 1. For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales driftsbidrag, der omfatter en afgift pr. m3 vand og eventuelt tillige en fast årlig afgift, som anført i takstbladet.
§ 15 stk. 2. For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift, og at afgiften pr. m3 af taget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.
§15 stk. 3. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

§ 16 TAKSTER OG AFGIFTER.
§ 16 stk. 1. Takster for anlægs- og driftsbidrag, betalingsfrister m.v. fastsættes af vandværket, og taksterne skal være godkendt af kommunen. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandværket.
§ 16 stk. 2. Takster m.v. skal forinden ikrafttræden være godkendt af kommunen. Indstilling om takster m.v. indgives til kommunen senest 1 måned før deres ikrafttræden.

§ 17 VANDAFLEDNINGSBIDRAG.
§ 17. For alt vandforbrug betales, ud over driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen et vandafledningsbidrag i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

§ 18 BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG m.v.
§ 18 stk. 1. Anlægsbidrag, driftsbidrag m.m. samt forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunen har foretaget eller ladet foretage efter § 5 stk. 4, § 5 stk. 6, § 6 stk. 7, § 7 stk. 11, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.
§ 18 stk. 2. Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med en rente på 2% over Nationalbankens diskonto er betalt. Vandværket kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet. Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, skal genåbning ske, der kan dog også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.
§ 18 stk. 3. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, Hvis aflukningen sker inden 6 måneder efter fristen; § 18 stk. 2, 2. og 3. pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at aflukning er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, kan aflukning ikke ske.
§ 18 stk. 4. Vandafledningsbidrag opkræves af kommunen.

§ 19 STRAFFEBESTEMMELSER.
§ 19 stk. 1. Den, der overtræder bestemmelserne i dette regulativs § 3 stk. 4, § 5 stk. 5, § 5 stk. 6, § 6 stk. 1, § 6 stk. 3, § 6 stk. 6, § 7 stk. 3, § 7 stk. 7, § 7 stk. 8, § 10 stk. 1, § 12 stk. 1, § 14 stk. 1 og § 14 stk. 2, straffes efter Vandforsyningslovens § 84 med bøde, medmindre højere straffer forskyldt efter lovgivningen i øvrigt.
§ 19 stk. 2. Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v. som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 250 af 8. juni 1978, straffes efter lovens § 19 med bøde.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.
§ 20 IKRAFTTRÆDELSE.
§ 20 stk. 1. Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 1997, og samtidig ophæves det tidligere regulativ.
§ 20 stk. 2. Forhold der var tilladte efter vandværkets tidligere bestemmelser, bliver ikke ved nuværende regulativ ulovlige. Ved reparationer og nyinstallering skal dette regulativs bestemmelser følges fuldt ud.
§ 20 stk. 3. Dette regulativ kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af Vandforsyningsloven.